Segregacja odpadów drogą do oszczędności – odbiór odpadów przemysłowych

Od lipca 2013 roku w Polsce został wprowadzony powszechny i obowiązkowy systemu odbioru odpadów. Dostosowując prawo krajowe do regulacji obowiązujących na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej, Polski ustawodawca przerzucił ciężar zadania organizacji odbioru odpadów z przedsiębiorstw zajmujących się odbiorem śmieci na samorządy gminne.

Znakomita większość z nich zdecydowała się jednakże na objęcie obligatoryjnym systemem wyłącznie odpadów powstających w domach indywidualnych. Odbiór odpadów od firm i przedsiębiorstw dalej pozostał w sferze wolnego rynku, stąd także podmioty te posiadają obowiązek zapewnienie odbioru spersonalizowanych odpadów w indywidualny metodę. Liczba firm działających na rynku zmniejszyła się wraz z wprowadzeniem nowych regulacji. Odbiór odpadów przestał być żyłą złota, jak to należy było w czasie sprzed reformy, toteż część podmiotów nie mogąc poradzić sobie w nowej sytuacji musiała zaprzestać działalność. W ten sposób wybór usługobiorców w dużym stopniu się zawęził. Z drugiej jednak strony nowa sytuacja wymusiła na podmiotach z branży odbioru odpadów i recyklingu konieczność rozszerzenia swojego profilu działalności. Stąd też teraz przerób odpadów i odzyskiwanie materiałów do ponownego użytku stał się dla części z nich głównym źródłem zysków. Przedsiębiorstwa działające w różnych branżach łączy jedno – prawie każde produkuje odpady. Nowa sytuacja zaistniała na rynku odpadów i recyklingu otwiera przed nimi ewidentne opcje realizowania oszczędności. Podmioty świadczące odbiór odpadów przemysłowych są skłonne odejść od pobierania opłat, albo dosłownie zapłacić, jeżeli już odbierane odpady będą rozdzielone na frakcje, co umożliwi dobieranie wielu odpadów zdatnych do recyklingu już na etapie wizyty u obsługiwanego przedsiębiorstwa. Stąd również opłaca się prowadzić segregację odpadów w firmie, i to dosłownie w metodę głębszy niż jest to zwyczajowo przyjęte.

Źródło: odbiór odpadów.